Официален сайт на община Вършец

Постоянни комисии към ОбС Вършец (мандат 2019-2023)

Постоянните Комисии се конституират от общински съвет - Вършец с Правилника за организация и дейността на общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат /2019-2023/.

Според чл. 36, ал. 1 от ПОДОСВНКВОА са сформирани седем постоянни комисии.

1. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Председател:
Вътко Данаилов Маринов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Иван Димитров Андров
Благовест Радославов Христов
Иван Калинов Замфиров

2. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Адрияна Николова Николова
Недялко Йорданов Томов

3. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Недялко Йорданов Томов

4. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ

Председател:
д-р Румяна Трифонова Дамянова
Членове:
Ивайло Величков Цветанов
Атанас Георгиев Маджарски

5. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ

Председател:
Васил Георгиев Замфиров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Атанас Георгиев Маджарски

6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Председател:
Иван Димитров Андров
Членове:
Иван Калинов Замфиров
Георги Ангелов Найденов
Недялко Йорданов Томов

7. КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

         Председател:
         Адрияна Николова Николова
         Членове:
         Васил Георгиев Замфиров
         Георги Русев Ангелов