П Р О Т О К О Л  33

 

Днес, 04.09.2017 година (понеделник) от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 9 положили клетва общински съветници.

Отсъстват: г-н В. Маринов, г-н И. Андров, г-жа А. Коцина, г-н Г. Иванов.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема законови решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.И.Лазаров – кмет на община Вършец

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 903/04.09.2017 г. относно вземане на решение за обявяване на траур в община Вършец на 04.09.2017 г., във връзка с трагичния инцидент, станал на 03.09.2017 г., при който загина Иван Иванов Стаев, на 16години, от гр. Вършец.

 

      Докладва: инжван Лазаровкмет на община Вършец

 

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет с :

Гласували: “за”- 9; “против” – 0; “въздържали се” – няма.              

         ПРИЕМА СЕ. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 903/04.09.2017 г. относно вземане на решение за обявяване на траур в община Вършец на 04.09.2017г., във връзка с трагичния инцидент, станал на 03.09.2017 г., при който загина Иван Иванов Стаев, на 16години, от гр. Вършец.

 

Изказаха се: инж. Иван Лазаров, А. Николова, инж. А. Димитров , и С.Сълков.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 461

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, и т. 23 от ЗМСМА реши:

Обявява 04.09.2017 г., /понеделник/ за ден на траур в община Вършец, във връзка с трагичната смърт на шестнадесетгодишния Иван Иванов Стаев от гр. Вършец, ул. „Банкя“ № 35.

Гласували: “за”- 9; “против” – 0; “въздържали се” – няма.              

         ПРИЕМА СЕ. 

 

РЕШЕНИЕ № 462

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА реши:

1.    Дава съгласие кметът на община Вършец да изразходва средства от бюджета на община Вършец за покриване разходите по погребението на Иван Иванов Стаев, от гр. Вършец, ул. „Банкя“ № 35.

2.    Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. на семейството на трагично загиналото момче Иван Иванов Стаев от гр. Вършец, ул.“Банкя“ № 35.

 

Гласували поименно: “за” – 9инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Замфиров, O. Яничкова,Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, и С. Сълков “против” – няма; “въздържали се” – няма;

            ПРИЕМА СЕ.          

РЕШЕНИЕ № 463

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА реши:

Отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 500 лв. на семейството на пострадалото дете Георги Емилов Багджийски от гр. Вършец, ул.“Република“ № 21.

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 9инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Замфиров, O. Яничкова,Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, и С. Сълков “против” – няма; “въздържали се” – няма.

            ПРИЕМА СЕ.          

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 11:25 часа.

 

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                          Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                             /Антон Тошев/