НАРЕДБА №1

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 

Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г.

на Общински съвет – гр. Вършец

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат и определят обществените отношения, правилата и изискванията за създаване на условия за:

1. спокойно обитаване, труд и отдих на населението на Общината и гостите на курорта;

2. опазване на общинското имущество, предназначено за обществено ползване;

3. поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на Общината;

4. подобряване на жизнените условия и хигиенно-санитарното състояние на населените места на територията на Общината.

Чл.2. /1/ Определените правила и изисквания са задължителни и се отнасят за всички граждани, които живеят, работят или временно пребивават на територията на Общината.

/2/ Заповедите на Кмета на Община Вършец и кметовете на кметства относно осигуряване на обществения ред са задължителни за ръководителите на предприятия, учреждения, стопански и други организации и граждани на територията на Общината.

Чл.3. Отговорността за спазването на правилата и изискванията, отнасящи се в Наредбата за юридически и физически лица, които осъществяват своята дейност на територията на Общината носят управителите и стопаните на обектите им в населените места.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ

 

Чл.4. /1/ Осигуряването на условия за спокойно обитаване, труд и отдих е задължение на всеки гражданин, който живее, работи или временно пребивава в населените места на Общината.

/2/ За създаване на спокойна обстановка за отдих на гостите на курорта и жителите в Общината се забранява вдигането на шум, високото пеене, свирене, пускане на музика и други действия, нарушаващи спокойния отдих на гражданите и туристите.

/3/ Забраните по ал.2 са задължителни за физическите лица и за собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене и развлечения, игрални зали и други подобни, в които се упражнява търговска дейност и услуги и важат за часовите диапазони от 14.00 часа до 16.00 часа и от 24.00 часа до 06.00 часа., целогодишно.

/4/ С разрешение на Кмета на Общината, може да бъде удължавано работното време на търговците по смисъла на Търговския закон след 24.00 часа, но с не-повече от два астрономически часа.

/5/ За удължаване на работното време по смисъла на ал.4, заинтересованите лица подават заявление в свободен текст до Кмета на Общината, не по-малко от три дни преди деня от който се иска удължаването, като заявяват брой часове за удължаване на работното време, категорията на заведението и броя на местата за сядане /капацитет/, съгласно Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилагайки ксерокопие на удостоверението за категорията на заведението, съгласно цитираната Наредба.

/6/ За удължаване на работното време по ал.4 във връзка с ал.5 се заплаща такса определена от Общински съвет по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец.

Чл.5. /1/ Забранява се посещение на обществени места, заведения за обществено хранене и търговски обекти, игрални зали и други подобни за:

1. лица ненавършили 14-годишна възраст след 20.00 часа, освен с придружител – родител, настойник или други лица, които полагат грижи за детето (семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл.26 от ЗЗДетето, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес);

2. лица, навършили 14-, но ненавършили 18-годишна възраст след 22.00 часа, освен с придружител – родител, попечител или други лица, които полагат грижи за детето;

/2/ Когато родител, попечител или други лица, които полагат грижи за лицата по ал.1, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

/3/ Удостоверяването качеството на лицата: родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за детето се извършва чрез представяне на документ, издаден по съответния законов ред от компетентен орган.

Чл.6. /1/Забранява се:

1. Присъствието на лица до 18-годишна възраст след 22.00 часа в заведения за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа;

2. Предлагането, продажбата и сервирането на алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца в търговски обекти и питейни заведения. При съмнение от страна на обслужващите ги физически лица да се изисква представянето на документ за самоличност преди обслужването;

3. Продажбата на пиротехнически изделия от лицензиран търговец на лица под 18 годишна възраст. При съмнение от страна на обслужващите ги физически лица, да искат документ за самоличност преди обслужването;

4. Използването на пиротехнически изделия от лица под 18 годишна възраст по всякакъв повод;

5. Игри с игрални автомати на лица под 18 годишна възраст.

6. Внасянето и ползването на газово оръжие в училища, дискотеки, увеселителни заведения и на други обществени места на територията на Общината.

/2/ Задължават се учащите се да носят със себе си валидни лични ученически карти и ги представят при поискване при обслужването им и на контролните органи, предвидени по тази Наредба. При нарушение, отговорност носят родителите, настойниците или попечителите на лица под 18 годишна възраст.

Чл.7. Задължават се всички ръководители на фирми, собственици и съдържатели на питейни заведения и магазини, игрални зали, търговски обекти и други подобни на територията на Общината да поставят на видно място табела с надпис: “В търговския обект не се продава алкохол и цигари на лица под 18 години или на лица в явно нетрезво състояние”.

Чл.8. /1/ Разкриване на временни търговски обекти и ателиета за услуги, поставянето на маси и щандове се извършва само на местата и районите определени със Заповед на Кмета на Общината след Решение на Общинския съвет по скица заверена от гл. архитект на Общината.

/2/ Разкриването на временни търговски обекти трябва да бъдат съобразени с изискванията на Закона за движение по пътищата /ЗДП/ и да осигуряват безопасното движение на пешеходците по тротоарите.

Чл.9. Организаторите на културни и спортни прояви определят правилата за вътрешния ред, който е задължителен за спазване от посетителите по време на провеждането им.

Чл.10. /1/ Съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и  манифестациите, сдружения, политическите и други обществени организации, провеждат събрания, митинги и манифестации по всяко време на денонощието освен в часовете от 22.00 до 06.00 часа.

/2/ За свикване на събрание или митинг на открито организаторите уведомяват Кмета на Общината писмено най-малко 48 часа преди началото му. Същото уведомление се изпраща на местното РУП, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга и провеждат мероприятието след писмено разрешение на Кмета на Общината за определената дата, час, място и начин на охрана съгласувано с органите на РУП.

/3/ Организаторите на събранието или митинга вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.

/4/ Организаторите на манифестациите уведомяват писмено кмета на общината  за целта, пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи най-малко 2 дни.

/5/ Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има достоверни данни, че застрашават обществения ред или ще бъде нарушен Закона за събранията, митингите и манифестациите.

/6/ Кметът на населеното място, съвместно с организаторите,  съдейства за нормалното протичане на събранието или митинга и вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред при провеждане на манифестации и осигуряват безопасност на движението.

Чл.11. /1/ Нарушение на обществения ред, освен в случаите на предходните членове на раздел ІІ, са и следните деяния:

1. карането на мотори и мотопеди по тротоарите, алеите за пешеходци и пешеходните зони;

2. поставянето и преместването на пътни знаци, указателни табели и реклами от лица, неупълномощени за тази цел;

3. хвърлянето на димки, бомбички и взривоопасни вещества;

4. паленето на огън по улиците и тротоарите, цепенето на дърва по тротоарите и използването на декоративни дървета за опъването на арматурно желязо;

5. повреждането и преместването на пейки в парковите площи и използването им за поставяне в дворни места;

6. лепенето на некролози извън определените за това места /определените за това места са: гробищен парк – таблата предвидени за тази цел, новосъздадените за целта табла, четирите информационни табла – тип гъба/;

7. лепенето на обяви, плакати, афиши, некролози и други такива по стволовете на дърветата;

8. драскането и надписването на фасади на жилища и производствени сгради без разрешение на собствениците;

9. изхвърлянето в съдовете за отпадъци на горивни и избухливи вещества и предмети, които могат да повредят сметосъбиращите автомобили. За повредените кофи се носи отговорност от фирмата по сметосъбиране;

10. складирането на строителни материали, обемисти отпадъци и други подобни, които застрашават безопасността на движението;

11. повреждане и преместване кофите за отпадъци и други съдове поставени за тази цел на обществени места;

12. повреждането на скулптурни фигури, архитектурни ансамбли и старинни паметници на културата;

13. разкъсването и повреждането на рекламни обяви, афиши и други нагледни материали, поставени на съответните места;

14. разпъването на палатки върху паркови площи в населените места, поставянето по прозорците и балконите на неукрепени предмети, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващите граждани;

15. движение на нерегистрирани и неокомплектовани каруци с необходимите сигнални знаци и пособия;

16. движение на МПС и каруци по алеите, парковете и градините с изключение на тези, които извършват комунална дейност;

17. движение на кучета без повод и наморник;

18. убиването на диви животни в населените места на Община Вършец;

19. просията, като лицата извършващи я се задържат от органите на МВР.

20. унищожаване или чупене на движима и недвижима общинска собственост.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Чл. 12. /1/ Поддържането на чистотата обхваща:

1. метенето, миенето и почистването на улиците, площадите и прилежащите към тях територии и на други обществени площи, използвани за движението на хора и транспортни средства;

2. събирането извозването и третирането на твърдите битови, строителни, промишлени и други отпадъци образувани на територията на Общината;

3. осигуряване на добро санитарно-хигиенно състояние на градини, паркове, лесопаркове в зоните за отдих и туризъм;

4. осигуряване на добро санитарно-хигиенно състояние на жилищни и обществени сгради;

5. поставяне на рекламни и агитационни материали, афиши, обявления само на определените за това места;

6. почистване на районите на производствените и строителни обекти, заведенията за обществено обслужване, търговски обекти, селскостопански дворове и постройки, обществени паркове и други;

7. предпазване от замърсяване с битови или други отпадъци на поречията на реки, дерета, водоеми и други;

8. почистване на района на автогарата, крайпътни отбивки и др.

Чл.13. Дейностите по чл.12 се осигуряват от специализирани общински служители на сектор „Чистота” при общинска администрация, както и от фирми и предприятия, спечелили конкурс и сключили договор с Общината.

Чл.14. /1/ Чистотата на прилежащите към жилищните сгради територии се поддържа от:

1. гражданите по отношение на индивидуалните дворове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им терени;

2. собственици и наематели на търговски обекти.

/2/ Прилежащите територии, части от тротоари, улични платна и други по ал.1 се определят от общинската администрация.

/3/ Поддържането на чистотата по отношение на административните, производствените, обществените сгради и складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други имоти се осигуряват от фирмите, учрежденията и други обществени организации, които ги управляват и стопанисват.

/4/ Чистотата на градинките, парковете и лесопарковете се поддържа от Община Вършец, която периодично почиства зелените площи и насаждения, допълнително озеленява и извършва мероприятията по резитба и оформяне на короните на дърветата.

Чл.15. Забранява се замърсяването на обществени места, улици, площади, градинки, паркове, спортни обекти, заведения за обществено хранене, пазари, обществени тоалетни и други.

Чл.16. Забранява се разместването, чупенето и унищожаване на съдове за смет, поставени на определените за това места.

Чл.17. Забранява се паркирането на МПС и ППС на разстояние по-малко от десет метра от кофите и контейнерите за битови отпадъци с цел нормално сметоизвозване.

            Чл.18. /1/Фирмите по сметопочистване се задължават:

1. своевременно да организират почистването на снега и да извършват опесъчаване или пръскана с луга на улиците, площадите и спирките на обществения транспорт;

2. почистеният по тротоарите сняг да се натрупва по линията на бордюра, така че да се остави достатъчно място за безопасно движение на пешеходците.

/2/ Почистването и поддържането на пешеходните алеи и тротоарите е задължение на:

1. фирми по чистота;

2. ръководители на учреждения, стопанските и обществени организации и търговци по смисъла на ТЗ по отношение на прилежащите към тях част от територии, зелени площи, тротоари и улични платна;

3. гражданите по отношение на индивидуалните дворове и прилежащите им части от тротоари.

Чл.19. Отоплителните материали – дърва, въглища и други се прибират от собствениците в едноседмичен срок след тяхната доставка и освободената площ /улици и тротоари/ се почиства.

Чл.20. /1/Кметът на Общината утвърждава програма, изготвена от Общинска администрация, за организацията за обезвреждане на твърди битови отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

/2/ Забранява се депонирането на твърди битови отпадъци извън съдовете за събиране на отпадъците /кофи и контейнери/.

/3/ Забранява се:

1. изхвърляне на твърди битови отпадъци от балкони на жилищни сгради или от прозорци на други такива;

2. заемането на тротоарните платна с амбалаж или стоки за по-дълъг период от необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи.

Чл.21. /1/ Граждани, фирми и учреждения се задължават да полагат постоянни грижи за опазване чистотата на зелените площи и декоративната растителност.

/2/ Постоянното опазване на зелените площи и декоративната растителност в парковите зони се организира от Общината, а изпълнението се възлага на специализираните служби.

/3/ В случаите, когато с проекти се предвижда унищожаването на дървета и друга растителност в имоти собственост на Общината или придобити от инвеститора общински имоти с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение по базисни пазарни цени.

/3/ Изпълнителят на строителство по ал.2 е длъжен:

1. да вземе предпазни мерки за опазване на зелените площи, дърветата и храстите от повреди и нарушаване на тяхната цялост;

2. да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в зелените площи и да обезщети Общината за вреди, нанесени на дървета или за тяхното пълно унищожаване.

            Чл.22. Гражданите полагат грижата на добри стопани за общинската собственост за обществено ползване и обектите на социалната и техническата инфраструктура на Общината.

Чл.23. Собствениците и наематели на жилища, домоуправителите полагат грижа за опазване на чистотата, зелените площи, дърветата, тротоарите и цветята пред дворните им места и междублоковите пространства.

Чл.24. /1/ В населените места не могат да бъдат изсичани дълготрайни декоративни дървета /дъб, топола, бряст, смърч, орех, кестен, бор, ела и др. такива/, както и дървета с историческо значение в недвижими имоти на граждани, кооперации, обществени организации, държавни и общински предприятия в населените места. Могат да се изсичат и изкореняват само по изключение, когато това безусловно се налага във връзка с нови строежи или преустройства. За тази цел се изисква предварително писмено разрешение от Кмета на Общината след представено писмено становище от служител/служители в сектор „Земеделие, гори и екология”.

/2/ Когато се отнася за дървета с историческо значение се взема предварително писмено разрешение от органите предвидени в тази Наредба.

/3/ Задължават се органите на ВиК, Електроснабдяване, Кабелни оператори при извършване на изрязване, кастрене и оформяне на короната на дърветата да сигнализират за това служител/служители от сектор “Земеделие, гори и екология” при Общинска администрация за задължителни указания.

/4/ Използването на тревни площи и цветни алеи, както и паркови площи от Електроразпределение, ВиК, ПТТС, Кабелни и Интернет оператори се извършва след съгласуване с Кмета на Общината.

/4/ Събирането и брането на липов цвят, лечебни растения и семена в парковете, градините и уличните алеи се разрешава от Кмета на Общината след Решение на Общинския съвет.

Чл.25. /1/ Дългогодишни декоративни дървета на възраст над 20 години, дървета с историческо значение, отделни ценни дървета и храсти независимо от възрастта се картотекират.

/2/ Картотекирането се извършва от служител/служители в сектор „Земеделие, гори и екология” при общинска администрация, като за картотекираните дървета и храсти се съставят паспорти и се води регистър.

/3/ Служител/служителите по ал.2 периодично, но не по-рядко от един път годишно, освидетелстват картотекираните дървета и храсти и предписват съответните мерки за подобряване на състоянието им.

/4/Общинската декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти могат да се преместват, отсичат или изкореняват само с писмено разрешение от Кмета на Общината в следните случаи:

1. при извършване на строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура;

2. при реконструкция по утвърдени проекти;

3. при премахване на последиците при бедствия и аварии;

4. изсъхнали дървета и храсти, както и тези, които застрашават безопасността за движението или сигурността на гражданите, сградите и др.;

/5/  Копия от разрешенията се изпращат на РИОСВ – Монтана.

/6/ Когато за един строеж или за подобренията в него се налага премахването на повече от 10 дървета, проектът задължително се подлага на оценка за въздействието върху околната среда.

/7/ Вредите, причинени в резултат на отсичане или окастряне на дървета, се заплащат на собственика от лицето поискало тяхното премахване.

/8/ Оценката на щетите се извършва от техническа служба на Общината.

Чл.26. /1/ Забранява се разместването, чупенето и унищожаването на пейки, цветни вази и декоративни елементи на обществени места.

/2/ Забранява се складирането на строителни материали, дърва за огрев и оборска тор на разстояние до 1,50 метра от дворищно – регулационните линии.

Чл.27. Косенето на зелени площи в зоните за отдих, парковете и градините се извършва от специализирани служби или лица с разрешение от Кмета на Общината.

Чл.28. Измиването на тераси, стълбища и работни помещения се извършва по такъв начин, че да няма замърсяване по тротоари, улични платна и други обществени места.

Чл.29. /1/ Уреждането на изложби, базари и други такива атракции на открито в зелените площи се допуска само на места, определени със Заповед на Кмета на Общината срещу заплащане на съответния наем.

 

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО В    НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

Чл.30. Организацията на пътното движение в населените места на територията на Община Вършец се осъществява от постоянна комисия /ПК/ по безопасност на движението съвместно с Общинска администрация и специализираните органи на РУП – гр. Вършец.

Чл.31. /1/ Забранява се паркирането на излезли от употреба, разкомплектовани и катастрофирали МПС по уличните платна, тротоарите, алеите и тревните площи на паркове и градини, поставянето на фургони, каравани и други на гореспоменатите места.

/2/ Забранява се извършването в рамките на населените места на ремонтни дейности по МПС – смяна на масла, гресиране, боядисване, миене, автотенекеджийски услуги, освен на определените за това места.

Чл.32. Забранява се движението и престоя на МПС и ППС в парковите зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения.

/2/ Забранява се престоят и паркирането на товарни автомобили по тротоарите на Община Вършец.

Чл.33. /1/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга в рамките на населените места без подопашна престилка, регистрация и номер, определени в регистър, поддържан в Общинска администрация.

/2/ Регистрацията се извършва, ако ППС с животинска тяга има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.

/3/ Забранява се оставянето без надзор на ППС с животинска тяга /теглени от коне, магарета, мулета, катъри/, както и връзването им по дърветата и стълбовете на територията на Община Вършец.

/4/ Забранява се оставянето без надзор и свободното движение на домашни животни /коне, магарета, мулета, катъри и всички останали домашни животни/  в парковите зони на град Вършец – слънчева градина и балнеоложки парк.

/5/ При констатирани нарушения по ал.3 и 4, изрично упълномощените от кмета на общината служители, имат право да задържат домашното животно в специално обособени затова места в срок до 14 календарни дни.

/6/ На собственика на животното се съставя акт за установяване на административно нарушение и се налага глоба по реда на настоящата наредба.

/7/ Собственикът на задържаното животното заплаща такса за издръжка /хранене и отглеждане/ за един ден в размер на 5.00 лв. в касата на общинска администрация, преди освобождаването му.

/8/ След изтичане на 14-дневния срок, в който животното не е потърсено от собственика му, кметът на общината назначава комисия от експерти, която определя пазарната цена на животното и насрочва дата за провеждане на търга в срок до 10 дни от изтичане на срока за задържане.

/9/ За търга за продажба на животното се изготвя обява, която се поставя на информационното табло пред сградата на общинска администрация и в сайта на община Вършец.

/10/ В деня определен за провеждане на търга, кметът със заповед определя комисия в състав от 3 членове, като в същата се включват юрист и счетоводител.

/11/ Въз основа на проведения търг, комисията изготвя протокол в който описва направените тръжни предложения и спечелилия участник. Въз основа на протокола на комисията, спечелилият търга участник заплаща цената на животното в деня на провеждане на търга. Приходите от продажбата постъпват в бюджета на община Вършец. 

Чл.34. Забранява се повреждането на уличните платна, тротоарите, направата на прагове от тръби, цимент или асфалт.

Чл.35. Повредите на уличните платна и тротоари, с които се застрашава безопасността и сигурността на движението, незабавно се обезопасяват с необходимата сигнализация. В срок до 24 часа повредата се отстранява с финансови средства на нарушителя.

 

РАЗДЕЛ V

ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ СТРОИТЕЛСТВО

 

Чл.36. /1/ Собствениците на сгради, строителни фирми, инвеститори и отделни граждани, извършващи строителни или ремонтни работи, могат да използват тротоарна и улична площ за терени за строителни площадки, само с писмено разрешение на Кмета на Община Вършец, а в селата на Общината от кметовете или кметските наместници.

/2/ Складирането, товаренето и разтоварването на строителни материали се извършва само в района на определената строителна площадка.

/3/ Строителните отпадъци при ремонт и ново строителство се извозват незабавно на определеното място/депо.

/4/ При извършване на ремонтни работи и ново строителство, строежът задължително се огражда с цел опазване на въздуха и улиците от замърсяване и осигуряване безопасност на пешеходците.

/5/ Разкопаните и повредени площадки, улици, тротоари и зелени площи се възстановяват не по-късно от един месец след окончателното завършване на строежа, като разходите са за сметка на строителя или инвеститора.

/6/ След окончателно приключване на ремонта или на новото строителство, районът се почиства и се привежда в първоначалния вид и състояние, освен ако не подлежи на благоустрояване, което се извършва по предписание на Общината.

/7/ Забранява се извършването на строителна дейност, разкопаване, ремонт на улици, площадки и тротоари, полагането на ел. и телефонни кабели, разваляне на настилки и плочници за каквато и да е цел без писмено разрешение и заверена скица от отдел “УТ” при ОбА, а в селата – от кмета или кметския наместник. Задължително се уведомяват органите на РУП и Районна противопожарна служба. Изкопите се сигнализират съгласно Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му.

/8/ Забранява се транспортирането на насипни строителни материали и отпадъци от транспортни средства с неуплътнени каросерии.

Чл.37. Разрешения за дейности по смисъла на чл.36 става след заплащане на депозит в размер на 100.00 лв. по сметка на Общината, който се задържа, ако възстановяването не се извърши в определените срокове или е некачествено.

 

РАЗДЕЛ VІ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.38. Контролът по изпълнение на тази Наредба се възлага на ОбА и  органите на МВР.

Чл.39. /1/ Нарушенията се установяват със съставянето на акт от контролните органи. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона  за административните нарушения и наказания.

/2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл.40. /1/ Актосъставители са:

/1/ служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на кмета на общината;

/2/ кметове и кметски наместници;

/3/ служители на Районно управление  „Полиция”, гр. Вършец.

            Чл.41. /1/ На нарушителите на наредбата се налага наказание глоба за ФЛ и имуществена санкция за ЮЛ.

/2/ За нарушаване на разпоредбите на чл.5, чл.6, ал.1, т.1 и 2, нарушителите се наказват по реда на глава VІ „Административнонаказателни разпоредби” от Закона за закрила на детето.

/3/  За нарушаване на разпоредбите на чл.6, ал.1, т.3, 4 и 6, нарушителите се наказват по реда на глава ІХ „Административнонаказателни разпоредби” от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

/4/ За нарушаване на разпоредбите на чл.10, нарушителите се наказват по реда на чл.14, ал.1 от Закона за събранията, митингите и  манифестациите.

/5/ За нарушаване на всички останали разпоредби на наредбата, на нарушителите се налагат следните наказания:

1. глоба за ФЛ от 50.00 до 150.00 лв., а при повторно нарушение от 150.00 до 300.00 лв.;

2. имуществена санкция за ЮЛ от 100.00 до 300.00 лв., а при повторно нарушение от 300.00 до 500.00 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. паркова зона са: зелени площи, засадени с декоративна растителност по определен план с изградени алеи и зони за туризъм и отдих.

2. декоративни дървета – всички дървета, определени като такива от Министерството на околната среда и водите.

3. дървета с историческо значение – са всички дървета над стогодишна възраст.

4. нерегистрирани и неокомплектовани ППС са – каруци, теглени от животинска тяга, които не са регистрирани по надлежния ред, боядисани в жълт цвят, нямат светлоотразителни знаци и фенери за нощно време.

5. ТБО – твърди битови отпадъци.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§ 2. Измененията и допълненията на наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§ 3. Настоящата наредба отменя НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, приета с решение №51/31.03.2004г. и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет – гр. Вършец.

§ 4. Наредбата е приета с решение №80 по протокол №10/29.03.2012г. на Общински съвет – гр. Вършец и влиза в сила след публикуването и в общински вестник „Вършец”.  

§ 5. Срокът на действие на Наредбата е за мандатния период на ОбС, който я е приел и действа до приемането на нова от следващия ОбС.