БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАИЯ В КВ. ЗАНОЖЕНЕ, ГР. ВЪРШЕЦ"
Проектът се финансира от ПУДООС и е на стойност 238 393,93 лв.
Квартал Заножене е част от гр. Вършец. Нуждата от подобряване на условията на живот в града налага подобряване и на инфраструктурата на квартала. Изграждането на канализация ще подобри битовите и хигиенни условия на населението.
Периодът за изпълнение на проекта е м.10.2008 г. - м.10.2009 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ