ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с отправено запитване от кмета на община Вършец до управителя на „В и К“ ООД – гр. Монтана относно предстояща промяна в цените на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., в Общинска администрация – Вършец постъпи писмо с Вх. № 3300-1099/05.09.2017 г. от управителя на дружеството.

В цитираното писмо, кметът на общината е уведомен, че с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрен бизнес-плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за развитие на дейността като В и К оператор за регулаторен период 2017 – 2021 г. и утвърждаване, считано от 01.09.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 – 2021 г.

Съгласно чл.14, ал.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, В и К операторите следва да прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, т.е. на територията на един В и К оператор.

Във връзка с изложеното, цената на водата на територията на оператора „В и К“ ООД Монтана, която обхваща и община Вършец, считано от 01.09.2017 г., е определена с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР. Потребителите на водоснабдителните и канализационни услуги заплащат единствено услугите, които ползват.

Утвърдените, считано от 01.09.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2017 г., приети с цитираното решение на КЕВР и заложени в бизнес-плана на дружеството са, както следва:

Цена за доставка на питейна вода:
1.Доставяне вода на потребителите - 1,605 лв./м3
2.Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите - 0.227 лв./м3
3.Цена за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители - 0,436 лв./м3.

(Пълния текст на писмото на управителя на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Монтана до кмета на община Вършец можете да видите ТУК)


13.09.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ