МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите лица, че обслужващата банка на община Вършец е „ИНВЕСТБАНК” АД.

Банковата сметка, по която се плащат всички местни данъци и такси е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBAN: BG 29 IORT 8038 8400 4180 00
BIC: IORTBGSF
„ИНВЕСТБАНК“АД, клон „СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ“, офис „ВЪРШЕЦ“

  ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ/СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

  НАИМЕНОВАНИЕ НА БИН /КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
  Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

  План - сметка на ТБО за 2020 г. - 29.11.2019 г.


©2008 Община ВЪРШЕЦ