„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”
Обявление за обществена поръчка, чрез процедура "публично съзтезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”

Решение

Обявление

Решение за откриване на обществена поръчка, чрез процедура "публично съзтезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”

Документация

Образци (PDF)

Образци (MS-OFFICE DOC)

Проект на договор

Протокол на комисията

Договор

Обява за възложена обществена поръчка©2008 Община ВЪРШЕЦ