ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“
Решение за откриване на процедура /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

Обявление /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

Указания и документация /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

еЕЕДОП (zip архив) /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

Образци № 1 - № 4 /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

Планово задание ОУПО Вършец (zip архив) /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

Протокол № 1 /качено на 26.02.2020г. 15:00ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ