ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“Решение за откриване на процедура /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Обявление /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Указания и документация /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Приложение № 1.1 Техническа спецификация СН /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Приложение № 1.2 Техническа спецификация -СМР /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Образци (зип) /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Проект на договор СН ПАРК /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Инвестиционен проект /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./
Препратка проведена пазарна консултация


©2008 Община ВЪРШЕЦ