ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО – МИКРОБУС, АДАПТИРАН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
„Доставка на специализирано транспортно средство – микробус, адаптиран
за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01
„Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).


Документи за кандидатстване:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти до 11.01.2017 г. (качена на 04.01.2017 г.)
2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти до 11.01.2017 г. (качена на 04.01.2017 г.)
3. Обява (качена на 14.12.2016 г.)
4. Документи в зип формат (качени на 14.12.2016 г.)

Детайлна информация за обществената поръчка в АОП

Документи:

1. Протокол (качен на 17.01.2017 г.)
2. ДОГОВОР №27/09.02.2017г.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

©2008 Община ВЪРШЕЦ