ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“Решение за откриване на процедура /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Обявление /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Указания и документация /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Приложение № 1- Техническа спецификация /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Образци (зип) /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Проект на договор /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Инвестиционен проект /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./
Проведена пазарна консултация


©2008 Община ВЪРШЕЦ