ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ“Решение за откриване на процедура /качено на 12.09.2019г. 14:32ч./

Обявление /качено на 12.09.2019г. 14:32ч./

Указания и документация /качено на 12.09.2019г. 14:34ч./

Приложение № 1 еЕЕДОП /качено на 12.09.2019г. 14:34ч./

Приложения № 2_3_4_5 Образци /качено на 12.09.2019г. 14:35ч./

Приложение № 5.1 КСС /качено на 12.09.2019г. 14:35ч./

Приложение № 6_Техническа спецификация /качено на 12.09.2019г. 14:36ч./

Приложение № 7_Проект на договор /качено на 12.09.2019г. 14:36ч./

Протокол № 1 /качено на 18.10.2019г. 17:30ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ