ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ"Решение за откриване на процедурата /качено на 16.08.2019г. в 15:20ч./
Обяввление за поръчка /качено на 16.08.2019г. в 15:20ч./
Указания и документация /качено на 16.08.2019г. в 15:22ч./
Приложения и образци за Обособена позиция № 1 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:23ч./
Приложения и образци за Обособена позиция № 2 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:25ч./
Приложения и образци за Обособена позиция № 3 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:26ч./
Приложения и образци за Обособена позиция № 4 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:28ч./
Инвестиционен проект (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:29ч./
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
/качено на 02.09.2019г. в 12:22ч./

Разяснение /качено на 19.09.2019г. в 17:33ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ