ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ВЪРШЕЦ“Решение /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Обявление /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Приложения № 2 - № 5 - образци /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Приложение № 6 - Техническа спецификация /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Приложение № 7 - Методика за оценка /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Приложение № 8 - Проект на договор /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Указания и документация /качено на 24.01.2019г. в 11:07ч./
Протокол №1 /качено на 18.02.2019г. в 13:02ч./
Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 08.03.2019г. в 14:52ч./
Протокол № 2 /качено на 15.03.2019г. в 14:42ч./
Решение № 96/15.03.2019 г. на Кмета на Община Вършец /качено на 15.03.2019г. в 14:42ч./
Обявление за възложена поръчка /качено на 17.04.2019г. в 12:42ч./
Договор № 34 от 09.04.2019 г. /качено на 17.04.2019г. в 12:42ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ