ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“ ГР. ВЪРШЕЦ“
Решение за откриване на процедурата /качено на 23.01.2019г. в 17:30ч./

Обявление за поръчка /качено на 23.01.2019г. в 17:32ч./

Приложения №2 - №5 - Образци /качено на 23.01.2019г. в 17:32ч./

Приложение №5.1 - КСС /качено на 23.01.2019г. в 17:33ч./

Приложение №6 - Техническа спецификация /качено на 23.01.2019г. в 17:34ч./

Приложение №7 - Проект на договор /качено на 23.01.2019г. в 17:36ч./

Указания /качено на 23.01.2019г. в 17:37ч./

ЕЕДОП /качено на 23.01.2019г. в 17:37ч./

Протокол /качено на 22.03.2019г. в 14:22ч./

Решение № 104 от 22.03.2019 г./качено на 22.03.2019г. в 14:30ч./

Договор за възлагане на обществена поръчка № 33 от 09.04.2019 г. /качено на 11.04.2019г. в 14:28ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 11.04.2019г. в 14:28ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ