ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОФИС ПО ПРОЕКТ Е-МС CODE ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“, СЪ-ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г."Обявление /качено на 17.01.2019г. 12:30ч./

Решение /качено на 17.01.2019г. 12:31ч./

Приложения 2,3,4,5 /качено на 17.01.2019г. 12:32ч./

Приложене 5.1 /качено на 17.01.2019г. 12:33ч./

Приложене 6 /качено на 17.01.2019г. 12:34ч./

Приложене 7 /качено на 17.01.2019г. 12:35ч./

Документация /качено на 17.01.2019г. 12:36ч./

ЕЕДОП /качено на 17.01.2019г. 12:37ч./

Протокол /качено на 27.02.2019 г. 17:08ч./

Решение № 73 от 27.02.2019 г. /качено на 27.02.2019 г. 17:08ч./

Договор за възлагане на обществена поръчка № 26 от 19.03.2019г. /качено на 02.04.2019 г. 12:08ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 02.04.2019 г. 12:08ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ