ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ /ЗА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ПО ПРОЕКТ № BG05FMOP001 - 3 - 002 - 0099 - CO1, "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"/
Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Вършец
/за всички детски градини, Домашен социален патронаж
и по проект № BG05FMOP001-3-002-0099 -CO1,
"Осигуряване на топъл обяд в община Вършец"/


Документи за кандидатстване:

1. Решение (качено на 21.10.2016 г.)
2. Документи в зип формат (качено на 21.10.2016 г.)

Детайлна информация за обществената поръчка в АОП

Документи:

1. Протокол от 15.11.2016 г.
2. Решение № 559
3. ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА №219/28.12.2016 г.
4. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
5. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


©2008 Община ВЪРШЕЦ