ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2018 – 2019 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции:1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец".
РЕШЕНИЕ /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ОБЯВЛЕНИЕ /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ПО ОП 1 /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ПО ОП 2 /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

ОБРАЗЦИ /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

еЕДОП /качено на 04.10.2018г. в 16:30ч./

Решение /качено на 30.10.2018г. в 16:20ч./

Протокол /качено на 30.10.2018г. в 16:20ч./

Договор за обществена поръчка 1 /качено на 23.11.2018г. в 15:30ч./

Договор за обществена поръчка 2 /качено на 23.11.2018г. в 15:30ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 23.11.2018г. в 15:30ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ