ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:„ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“ ГР. ВЪРШЕЦ“.
Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет:„Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“. /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“. /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение 5.1.1. КСС оборудване музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение 5.2.1. КСС обзавеждане музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение № 6.1 -Техническа спецификация - ОП 1 /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение № 6.2 -Техническа спецификация - ОП 2 /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение № 7 - Проект на договор /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложения № 2 - № 5 - образци /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Указания и документация доставка музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

ПОКАНА - Удължаване срока на валидност на подадените оферти /качено на 25.07.2018 в 16:08ч./

Протокол №1 /качено на 13.09.2018г. в 17:40ч./

Протокол №2 /качено на 24.10.2018г. в 14:14ч./

Решение № 573 от 24.10.2018 /качено на 24.10.2018г. в 14:20ч./

ПОКАНА 2 - Удължаване срока на валидност на подадените оферти /качено на 24.10.2018 в 14:33ч./

Договор по обособена позиция 2 /качено на 17.12.2018 в 16:03ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 17.12.2018 в 17:00ч./

Решение за прекратяване по обособена позиция 1 /качено на 18.12.2018 в 17:00ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ