ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КОРПУС I НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР.ВЪРШЕЦ“.
ОБЯВА /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Информация-СМР - СУ Иван Вазов /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Образци на документи от № 1 до № 12 /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Приложение № 1 - Проект на договор /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Приложение № 2 - Техническа спецификация СУ проект /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Приложение № 3 -Методика за оценка на офертите /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Указания и документация СМР музей /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Количествена сметка /качено на 27.03.2018 в 16:55ч./
Информация-СМР - СУ срок /качено на 13.04.2018 в 16:55ч./

©2008 Община ВЪРШЕЦ