ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“
Обявление СН улици /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Решение СН улици /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Приложения № 2 - № 8 - образци /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Приложение № 9 - Методика за оценка /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Приложение № 10 -Техническа спецификация /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Указания и документация /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
еЕЕДОП (Приложение № 1) /качено на 21.03.2018 в 10:55ч./
Протокол № 1 /качено на 03.05.2018 в 17:00ч./
Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 05.06.2018 в 15:00ч./
Протокол №2 /качено на 26.06.2018 в 15:00ч./
РЕШЕНИЕ №424 от 26.06.2018 г. /качено на 26.06.2018 в 15:10ч./
Договор за възлагане на обществена поръчка № 93/09.08.2018 /качено на 13.08.2018 в 14:10ч./
Обявление за възложена поръчка /качено на 13.08.2018 в 14:15ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ