ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩ. ВЪРШЕЦ"ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 5.1.1. - КСС за Обособена позиция №1 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 5.2.1. - КСС за Обособена позиция №2 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 6 - Методика за оценка /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 7.1. - Технически спецификации за Обособена позиция № 1 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 7.2. - Технически спецификации за Обособена позиция № 2 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложение № 8 - Проект на договор /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Приложения от № 2 до № 5 - образци /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Указания и документация /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
еЕЕДОП (Приложение № 1) /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Инвестиционен проект - Обособена позиция № 1 - MON 1092 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Инвестиционен проект - Обособена позиция № 2 - MON 3097 /качено на 19.03.2018 в 16:05ч./
Разяснение /качено на 12.04.2018 в 11:45ч./
Разяснение № 2 /качено на 13.04.2018 в 16:45ч./
Съобщение по чл.203 от ЗОП /качено на 23.04.2018 в 15:45ч./
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /качено на 09.07.2018 в 12:03ч./
Протокол № 1 /качено на 03.10.2018 в 15:07ч./
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП /качено на 13.12.2018 в 16:05ч./
ПРОТОКОЛ № 2 /качено на 20.12.2018 в 15:05ч./
ПРОТОКОЛ № 3 /качено на 20.12.2018 в 15:05ч./
Доклад /качено на 20.12.2018 в 15:05ч./
Решение № 645/20.12.2018 г. на Кмета на Община Вършец /качено на 20.12.2018 в 15:05ч./
Обявление /качено на 28.01.2019 в 14:38ч./
ДОГОВОР № 9 от 25.01.2019 г. - За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 /качено на 28.01.2019 в 14:38ч./
ДОГОВОР №10 от 25.01.2019 г. - За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 /качено на 28.01.2019 в 14:38ч./
Допълнително споразумение № 1 от 18.04.2019 г. към Договор № 9 от 25.01.2019 г. /качено на 24.03.2019 в 12:35ч./
Обявление за изменение на поръчка по Обособена позиция № 1 /качено на 23.04.2019 в 12:35ч./
Допълнително споразумение № 1 от 18.04.2019 г. към Договор № 10 от 25.01.2019 г. /качено на 23.04.2019 в 12:35ч./
Обявление за изменение на поръчка по Обособена позиция № 2 /качено на 23.04.2019 в 12:35ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ