ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.
Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“ /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“ /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Приложения № 2 - № 8 - образци /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Приложение № 9 - Методика за оценка /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Приложение № 10 -Технически спецификации /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Указания и документация /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

еЕЕДОП (Приложение №1) (zip) /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

Протокол №1 /качено на 24.04.2018 в 14:35ч./

Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 26.06.2018 в 15:35ч./

Протокол №2 /качено на 19.07.2018 в 14:45ч./

РЕШЕНИЕ № 462 от 19.07.2018 г. /качено на 19.07.2018 в 14:45ч./

Договор № 96 от 27.08.2018 г. /качено на 30.08.2018 в 10:25ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 30.08.2018 в 10:25ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ