ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Решение за откриване на обществена поръчка, чрез процедура "публично състезание"
по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия
ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец
за срок от 12 месеца”


Документи за кандидатстване:

1. Решение (качено на 13.10.2016 г.)
2. Документи в зип формат (качено на 13.10.2016 г.)
3. Фактури в зип формат (качено на 13.10.2016 г.)

Детайлна информация за обществената поръчка в АОП

Документи:

1. Писмо
2. Протокол от 07.11.2016
3. Съобщение
4. Протокол за проведен жребий
5. Протокол от 16.11.2016
6. Решение 556
7. Обявление за възложена поръчка
8. ДОГОВОР №220/29.12.2016г.
9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор
на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”

10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Директива 2014/24/ЕС / ЗОП


©2008 Община ВЪРШЕЦ