ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“.
Обява /качено на 14.03.2018 в 10:55ч./

Информация-КУ музей /качено на 14.03.2018 в 10:55ч./

Документация събиране на оферти с обява КУ Вършец музей /качено на 14.03.2018 в 10:55ч./

Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти /качено на 23.03.2018 в 13:45ч./

Протокол /качено на 11.05.2018 в 17:05ч./

Договор №57 от 06.06.2018г. /качено на 26.06.2018 в 13:05ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ