ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“.
Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец. /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Oбява КУ Вършец /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Документация събиране на оферти с обява КУ Вършец /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Протокол КУ улици /качено на 16.04.2018 в 16:25ч./

Договор № 42 от 15.05.2018 г. /качено на 16.05.2018 в 16:25ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ