ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.
Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец. /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Oбява КУ Вършец - пътища /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Документация събиране на оферти с обява КУ Вършец пътища /качено на 12.03.2018 в 12:55ч./

Протокол /качено на 03.05.2018 в 17:06ч./

Договор №55 от 31.05.2018 г. /качено на 31.05.2018 в 13:06ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ