ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОСИП И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ“
Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Консултантски услуги по ОСИП и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Консултантски услуги по ОСИП и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация за обществена поръчка чрзе публично състезание с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ качено на 27.02.2018г в 17:00ч

Приложение № 5 - Технически спецификации. качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Приложение № 6 - Методика за оценка. качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Приложение № 7 - Проект на договор. качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Приложения № 1 - № 4 - образци. качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Указания и документация. качено на 23.02.2018г в 11:20ч

Указания и документация КОРИГИРАНИ. качено на 27.02.2018г в 17:00ч

Съобщение за отваряне на ценови оферти. качено на 02.04.2018г в 14:30ч

Протокол качено на 05.04.2018г в 14:30ч

РЕШЕНИЕ № 208 от 05.04.2018 качено на 05.04.2018г в 14:30ч

Обявление / качено на 16.05.2018г в 16:30ч/

Договор №38 от 11.05.2018 г./ качено на 16.05.2018г в 16:30ч/

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 28.12.2018г в 16:46ч/©2008 Община ВЪРШЕЦ