Обществена поръчка "открита процедура" с предмет: "Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец"
Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови, изкърпване на единични дупки, подмяна на бордюри и тротоарни настилки или изграждане на нови такива. Целта е подобряване на отделните компоненти на физическата среда, възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с действащите нормативни изисквания и създаване на условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. Приблизителната площ на настилките, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието, е както следва: 3 000 м. асфалтови настилки по уличните платна, и 600м. тротоарни настилки.


Обществена поръчка "открита процедура" с предмет: "Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец" /качено 08.02.2018г 11:40ч/

Решение за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: "Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец" /качено 08.02.2018г 11:43ч/

Приложение № 9 - Технически спецификации /качено 08.02.2018г 11:46ч/

Приложение № 10 - Методика за оценка /качено 08.02.2018г 11:50ч/

Приложение № 11 - Проект на договор /качено 08.02.2018г 11:52ч/

Приложения от № 1 до № 8 - образци /качено 08.02.2018г 11:55ч/

Указания и документация /качено 08.02.2018г 12:00ч/

ПРОТОКОЛ № 1 /качено 21.03.2018г 15:20ч/

Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено 02.04.2018г 15:00ч/

ПРОТОКОЛ № 2 /качено 12.04.2018г 16:00ч/

ПРОТОКОЛ № 3 /качено 12.04.2018г 16:00ч/

ДОКЛАД /качено 12.04.2018г 16:00ч/

РЕШЕНИЕ № 219 от 12.04.2018 г. /качено 12.04.2018г 16:00ч/

Договор № 36 от 10.05.2018 г. /качено 21.05.2018г 13:40ч/

Обявление /качено 21.05.2018г 13:40ч/

Обявление за приключване на договор за ОП /качено 11.12.2018г 09:40ч/©2008 Община ВЪРШЕЦ