ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2016 – 2017 Г.
Удължаване на срока за подаване на оферти до 05.10.2016 г. 17:00 ч.

Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2016 – 2017 г., разделена на две самостоятелно обособени позиции:

1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"
2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец"

Документи за кандидатстване:

1. Документи за кандидатстване в зип формат.
2. Детайлна информация за преписката в АОП
3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документи:

1. Протокол
2. Договор - "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец"
3. Договор - "Снегопочистване и частично опесъчаване начетвъртокласната пътна мрежа
на община Вършец"

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

©2008 Община ВЪРШЕЦ