П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Вършец на 04.09.2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

П Р О Е К Т   З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 903/04.09.2017 г. относно вземане на решение за обявяване на траур в община Вършец на 04.09.2017г., във връзка с трагичния инцидент, станал на 03.09.2017г., при който загина Иван Иванов Стаев, на 16 години, от гр. Вършец.

 

      Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

 

инж. Анатоли Димитров

Председател на Общински съвет Вършец