ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите , че на основание чл.131, чл.136, ал.1 от ЗУТ, със заповед № 315 от 27.08.2014 г. на кмета на община Вършец е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – План за регулация и за застрояване, отнасящ за обединяване на УПИ III – 338, УПИ IV – 338, УПИ V – 338, УПИ VI – 338 и УПИ VII – 338 в нов УПИ III – 338, съответстващ на ПИ 12961....  прочети всичко

29.08.2014г.

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “50 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД” ОТКРИХА В ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Документална изложба “50 години от обявяването на Вършец за град” бе открита на 18.08.2014 г. в Градската художествена галерия на Вършец. Изложбата е осъществена от Държавен архив Монтана с финансовата подкрепа на Община Вършец. Целта е да се представят пред обществеността архивни документи, които разкриват икономическото, социалното и културно-просветното развитие на града в периода 1964-2014 г. ...  прочети всичко

18.08.2014г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Община Вършец стартира изпълнението на партньорски проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна линия № 2007CB16IPO006–2011-2. Договор № РД02-29-219/24.07.2014 за проекта с референтен номер 2007CB16IPO006-2011-2-68 и наименование „Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие” (Cross Border ...  прочети всичко

15.08.2014г.

НОВ ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ
Общинска администрация Вършец започна реализирането на нов проект с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № М 13-22-86 за проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец” беше подписан на 06.08.2014 г. от кмета ...  прочети всичко

15.08.2014г.

  Виж всички новини

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите, че на основание чл.131, чл.136, ал.1 от ЗУТ, със заповед № 286 от 07.08.2014 г. на кмета на община Вършец е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване, отнасящ за промяна на конфигурацията на източната част на ул.“Никола Вапцаров“ и южната част на ул.“Васил Априлов“ от плана на гр.Вършец, ...  прочети всичко
ПОКАНА ЗА ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА
Държавен архив Монтана и Община Вършец Ви канят на откриването на документалната изложба "50 години от обявяването на Вършец за град", на 18.08.2014 г. (понеделник), от 10.30 ч. в Градската художествена галерия във Вършец.

...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 14.08.2014 г. от 11.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 31.07.2014 г.

  Всички заседания
   Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 31.07.2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Конкурс за архитектурен идеен проект

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ